Regulamin Gabinetu wsparcia psychologicznego
i doradztwa zawodowego
Mr Psycholog – mgr Marek Świeściak

 1. Gabinet wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego Mr Psycholog – mgr Marek Świeściak (dalej: „Gabinet”) realizuje pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego (dalej: „Usługi”) dla dzieci, młodzieży i dorosłych (dalej „Klienci”).
 2. Dane Gabinetu:
  • Nazwa firmy: Marek Świeściak Mr Psycholog
  • NIP: 9970147665
  • REGON: 520358124
  • Adres siedziby: ul. Osiedlowa 1H, 98-400 Wieruszów
  • Adres mailowy: kontakt@mrpsycholog.pl
  • Strona www: https://mrpsycholog.pl
 3. Korzystanie z Usług oferowanych przez Gabinet jest dobrowolne i odpłatne.
 4. Usługi świadczone są w formie spotkań indywidualnych i grupowych (dalej: „Spotkania”). Czas trwania Spotkań indywidualnych wynosi 50 minut. Czas trwania badania diagnostycznego oraz szkoleń uzależniony jest od ich typu i wynosi od 50 do 120 minut.
 5. Spotkania odbywają się stacjonarnie (ul. Osiedlowa 1H, 98-400 Wieruszów) oraz on-line (od Klienta wymagany jest dostęp do Internetu bez zakłóceń) w zależności od potrzeb Klienta.
 6. Klienci niepełnoletni mogą korzystać z usług Gabinetu tylko za pisemną zgodą Rodzica lub Opiekuna prawnego. Formularz zgody dostępny jest w Gabinecie oraz na stronie internetowej Gabinetu.
 7. Ilość Spotkań ustalana jest na pierwszej wizycie w Gabinecie, dostosowana będzie jednak na bieżąco do woli i potrzeb Klienta.
 8. Podczas pierwszego spotkania ustalany zostaje wymiar i zakres pomocy dostosowany do indywidualnej sytuacji Klienta.
 9. Klient zobowiązuje się do podawania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej pomocy.
 10. Porady udzielane są w formie ustnej, z gwarancją zachowania poufności. Gdy jest to wskazane, Klient otrzymuje zalecenia do własnej pracy.
 11. Prowadząc konsultacje Psycholog zobowiązuje się nie udzielać porad psychologicznych mogących szkodzić osobom trzecim, służyć do manipulacji i innych działań będących w sprzeczności z zasadami etyki.
 12. Psycholog jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej i zachowania poufności informacji otrzymanych podczas spotkań. Wyjątek stanowi zagrożenie zdrowia lub życia Klienta lub osób trzecich.
 13. Psycholog zapewnia prawo do poufności również dziecku. Wyjątek stanowi zagrożenie zdrowia lub życia dziecka.
 14. Pomoc psychologiczna nie będzie udzielana:
  a) osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  b) osobom zachowującym się w sposób agresywny lub stanowiący zagrożenie, niezgodny z normami społecznymi i wulgarny.
 15. Dokumentacja pacjentów chroniona jest przed dostępem osób postronnych.
 16. Jeżeli problem klienta wykracza poza zakres Usług Psychologa, może on odmówić udzielenia wsparcia, jednocześnie informując klienta o specjalistach, którzy mogliby pomóc Klientowi w jej/jego sytuacji.
  • Płatności:
 17. Gabinet posiada dwie możliwości płatności:
  • Gotówkowa – tylko za Usługi stacjonarne (Spotkania w Gabinecie);
  • Poprzez Serwis Przelewy24 (internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności między Klientem a Gabinetem) – za Usługi stacjonarne oraz Usługi online.
 18. Do skorzystania z Usług online (Spotkania z Psychologiem za pomocą Internetu) wymagana jest płatność z góry poprzez Serwis Przelewy24.
 19. W przypadku korzystania z Usług stacjonarnych (Spotkania w Gabinecie) Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności: płatność z góry poprzez Serwis Przelewy24 lub gotówką podczas Spotkania w Gabinecie.
 20. Klient może zrezygnować z Usług w każdym momencie i bez podawania powodu rezygnacji. Jeśli Klient zrezygnuje ze Spotkania na co najmniej 48 godzin (dwa dni) przed terminem umówionego Spotkania otrzyma zwrot pełnej kwoty za Spotkanie. W przypadku rezygnacji ze Spotkania z mniejszym niż 48-godzinnym wyprzedzeniem opłata za Spotkanie nie podlega zwrotowi.
 21. Spóźnienie się Klienta na spotkanie wiąże się ze skróceniem czasu Spotkania o długość spóźnienia. Mimo skrócenia spotkania, Klient płaci pełną kwotę za spotkanie.
  • Reklamacje:
 22. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej opłaconego Spotkania w terminie do 30 dni od dnia umówionego Spotkania. Reklamacja powinna zostać przesłana listem za potwierdzeniem odbioru na adres firmy (ul. Osiedlowa 1H, 98-400 Wieruszów) oraz powinna zawierać:
  • Dane Klienta umożliwiające identyfikację – imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer telefonu;
  • Szczegółowe informacje i okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Psychologa.
 23. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty doręczenia. Po rozpatrzeniu, odpowiedź zostanie wysłana na adres podany przez Klienta.
  • Postanowienia końcowe:
 24. Korzystanie z Usług Gabinetu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności.
 25. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie oraz wprowadzania modyfikacji cennika za świadczone Usługi, o czym Klienci będą powiadomieni stosowną informacją w Gabinecie lub na stronie internetowej.